در حال حاضر مجموعه های زیر حامی و اسپانسر آرات می باشند.