با اینکه برای کودکانی در سنین آرات مسابقه ای وجود ندارد، اما او توانست با شرکت در 2 مرحله از 2 برنامه "عجوبه های دنیا از همه سنین" و "شوی بچه هاییبا زیر 10 سال" چین اعضای هیات داوران و مردم دنیا را شگفت زده کرد.
همچنین آرات در این مسابقات کوچکترین فرد شرکت کننده بود.

arat past activities 010arat past activities 009arat past activities 008arat past activities 007arat past activities 006arat past activities 005arat past activities 004arat past activities 003arat past activities 002arat past activities 001